Karolina Steciuk-Drobek

Trener efektywnej nauki i szybkiego czytania. Techniki pamięciowe towarzyszą mi już od szkoły podstawowej. Będąc uczennicą klasy 5 ukończyłam dwustopniowy Kurs Doskonalenia Zdolności Poznawczych. Od tamtej pory mnemotechniki wykorzystywałam w nauce szkolnej, studiując i pracując zawodowo.

W latach 2013-2019 byłam pomysłodawcą, koordynatorem projektów i instruktorem prowadzącym warsztaty edukacyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w województwie lubelskim (poszerzanie kompetencji poznawczych, czytelniczych i koncentracyjnych, praca nad wyobraźnią i kreatywnością) oraz zajęć artystycznych. Od roku 2015 byłam pedagogiem w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie diagnozowałam dzieci z trudnościami edukacyjnymi.

W latach 2015-2018 zajmowałam stanowisko wicedyrektora prywatnej szkoły podstawowej. W tym czasie współorganizowałam procesy wychowawczo-terapeutyczno-edukacyjne poprzez współtworzenie i kontrolę realizacji dokumentacji IPET oraz pogłębiałam swoją wiedzę praktyczną z zakresu znajomości specyfiki pracy pedagogicznej z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez obserwację i zajęcia dydaktyczne. Jako pracownik szkoły podstawowej miałam możliwość osobiście obserwować i identyfikować trudności szkolne uczniów, dzięki czemu trafnie dobieram metody pracy.  W 2023 roku objęłam stanowisko nauczyciele współorganizującego proces kształcenia w szkole podstawowej. Dzięki czemu spełniam swoją potrzebę pracy z uczniami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Z Europejskim Instytutem Edukacji Engram związałam się w roku 2018 i pracuję w nim do dziś. 

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wydział pedagogiki i psychologii na kierunku pedagogika specjalna, a od 2016 r certyfikowanym trenerem Sensoplastyka ® Elementy. W roku 2022 zdobyłam tytuł oligofrenopedagoga kończąc studia podyplomowe. Specjalizuje się w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera.